+45 6166 0526 line@linewagener.dk

Analyse og kortlægning

Gode beslutninger kræver overblik og information.

Måske skal du udvikle en ny politik eller strategi, igangsætte et projekt eller besvare spørgsmål fra politikerne.

Få hjælp til at kortlægning, indsamling af information via interview, fokusgrupper, spørgeskemaer eller desk research – eller til at analysere kvalitative eller kvantitative data.

Formidling af resultater i et kort, præcist og forståeligt sprog – i rapportform, til dagsordner eller mundtligt overfor ledelsesgruppen, udvalget eller borgerne – kan jeg også hjælpe dig med.

VÆRKTØJSKASSE

I min værktøjskasse ligger både ‘bløde’ og ‘hårde’ værktøjer til dataindsamling og analyse.

Teori og metode er forankret i min kandidatgrad fra statskundskab, efteruddannelse og 20 års praktisk erfaring.

Interviews

Personlige interviews er især nyttige, når du ønsker at indhente erfaringer og viden fra nøglepersoner eller eksperter – eller få deres syn på udfordringer og muligheder. Interviews kan også anvendes til at få dybdegående viden om brugeres oplevelser indenfor et særligt emne.
En semi-struktureret interviewguide sætter struktur på samtalen og sikrer, alle centrale aspekter bliver afdækket.

 

DESK RESEARCH

Skal du have et faktuelt overblik over et emne eller viden om eksisterende erfaringer indenfor et område er informationssøgning et godt sted at starte.
En fokuseret søgestrategi og effektiv søgeteknik er to centrale forudsætninger for et godt resultat.
Information kan bl.a. hentes i interne rapporter, på internettet, i fagbøger og databaser. Men også via dialog eller gennem interviews med nøglepersoner.

l

Spørgeskemaer

Metoden er særligt velegnet, når du ønsker at afdække holdninger eller samle informationer fra et større antal personer. Men også en effektiv løsning, hvis du vil evaluere et arrangement. Spørgsmålsformuleringer, ordvalg, svarkategorier og svarskalaer er afgørende for et brugbart resultat.  Jeg kan bistå i alle faser fra tilrettelæggelse, gennemførelse, analyse og afrapportering.
I særligt store opgaver trækker jeg på eksterne samarbejdspartnere fra større konsulenthuse.

Fokusgruppeinterview

Når du ønsker at få indsigt i holdninger, motiver eller adfærdsmønstre er fokusgruppeinterviews en velegnet metode. En fokusgruppe består typisk af 5-10 personer. Metoden adskiller sig fra personlige interviews ved at deltagerne kan reflektere og respondere på hinandens udsagn. Det kan bidrage til flere nuancer og vinkler. Dialogen er semistruktureret og åben med plads til at deltagerne kan drøfte temaer, der er meningsfulde for dem.
Kortlægningen, som Line gennemførte for os, flyttede nogle tunge tidskrævende opgaver væk fra mit bord. Og gav os samtidig de informationer og den viden, som var nødvendig, for at vi kunne komme videre i projektet.

Line er meget hurtig til at levere de ting, man aftaler. Materialet var gennemarbejdet, og analysen og resultaterne var konkrete og meget brugbare. Vi har virkelig fået noget for pengene.

Jeg har ikke brugt ekstra tid på at efterbearbejde materialet fra Line – men har brugt det direkte i den videre proces – i både interne drøftelser og i forhold til det politiske niveau. Det var en stor gevinst.

Brian Skaarup Hannibal

Teknik og Miljø, Horsens Kommune

Kontakt mig for en uforpligtende dialog

Ring: 6166 0526 eller skriv: line@linewagener.dk